கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் கடித்து குதறிய தெரு நாய்கள்.! பீதியில் பொதுமக்கள்

9 Views
Published
கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் கடித்து குதறிய தெரு நாய்கள்.! பீதியில் பொதுமக்கள்

#kanyakumari #streetdogsissue #NewsTamil24X7 #publicfear

About the channel:

News Tamil 24x7 is a 24-hour Tamil news channel. News Tamil 24x7 brings you the latest news on politics, economy, sports, panel discussions with eminent personalities, and noteworthy commentaries.

Follow us for more updates:

Facebook: https://facebook.com/newstamiltv24x7
Twitter: https://twitter.com/newstamiltv24x7
Instagram: https://instagram.com/newstamiltv24x7
Telegram Channel: https://newstamiltv24x7
Website: https://newstamil.tv
Category
News
Be the first to comment